EN / HU

A One Love 4 Ever Inc.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI  SZABÁLYZATA 2013

I.  BEVEZETÉS
Jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban: a „Szabályzat”) teljes körűen szabályozza és tartalmazza a One Love 4 Ever (székhely: 2727 Orchid Oaks Dr. SARASOTA, FL 34239, Amerikai Egyesült Államok; továbbiakban: a „Társaság”) által működtetett www.onelove4ever.com honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető online és személyes társkeresési szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevétele, továbbá a Szolgáltatással kapcsolatos rendszerüzenetek, valamint hírlevelek küldése érdekében a Társaság részére rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésével és esetenkénti feldolgozásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve az egyéb lényeges rendelkezéseket.
A Társaság valamennyi személyes adat kezelése és gyűjtése során az Európai Unió közvetlenül hatályos jogforrásai, valamint a mindenkori hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ekertv.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”), a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: „Ptk.”), továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.
A Társaság az elektronikus rögzítés útján kapott, megszerzett személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden szükséges intézkedést megtesz.
A Társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítói: NAIH-67181/2013.,NAIH-67182/2013., NAIH-69965/2013.
A Társaság adatvédelmi felelőse: Szentgyörgyi Rita, aki az ugyfelszolgalat [bejgli] onelove4ever.com e-mail címen érhető el.
A Szabályzat mindenkor hatályos változata a www.onelove4ever.com webcímen, az „Adatvédelmi Szabályzat” menüpont alatt érhető el.
 
II.  ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Az alábbi értelmező rendelkezések az Információs törvényben szerepelnek.
1.         Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
2.         Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
3.         Különleges adat:
a) faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 
4.         Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
5.         Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
6.         Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
7.         Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
8.         Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
9.         Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Az alábbi értelmező rendelkezés az Ekertv-ben szerepelnek:
10.       Elektronikus hirdetés: bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás vagy – a beszédcélú telefonhívás kivételével – elektronikus hírközlés útján közölt:
a) a Grt. 3. §-ának d) pontja szerinti reklám, vagy
b) társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás.
 
Az alábbi értelmező rendelkezés a Grt-ben szerepelnek:
11.       Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).
Az alábbi értelmező rendelkezés a Ptk-ban szerepel:
12.       Kiskorú: aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött.
A fentiek alapján a Társaság az adatkezelője minden olyan adatnak, amely az Értelmező rendelkezések 2. pontja szerint személyes adatnak minősül és a www.onelove4ever.com weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) a „Regisztráció” menüpont alatt történő regisztráció során megadásra kerül az érintettek (a továbbiakban: „Felhasználók”) által.
 
III.  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, IDŐTARTAMA
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak. Társaságunk a rögzített személyes adatokat a Szolgáltatás nyújtása; a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos rendszerüzenetek, továbbá hírlevelek küldése, valamint az általa szervezett nyereményjáték lebonyolítása érdekében kezeli.
A Szolgáltatás keretében a regisztrált Felhasználók szabadon böngészhetnek, levelezhetnek, mosolyt, vagy akár ajándékot is küldhetnek a Honlapon regisztrált többi Felhasználónak, továbbá rengeteg egyéb funkciót használhatnak, amelyek megkönnyítik a társkeresést.
Személyes adat törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett hozzájárul. A Felhasználók a Szolgáltatás igénybe vétele érdekében, illetve a Szolgáltatással kapcsolatos rendszerüzenetek küldéséhez a regisztráció során, a „Regisztráció” menüpont alatt található kérdéssor kitöltésével adják meg hozzájárulásukat. A rendszer üzenetek kizárólag az adott Felhasználó saját profiljában bekövetkező mozgással kapcsolatosan kerülnek kiküldésre. A Felhasználók a „Profil” / E-mail értesítők beállítása” menüpont alatt állíthatják be, hogy a profiljukat érintően miről kívánnak, illetve miről nem kívánnak értesítést kapni.
Társaságunk különleges adatot is kezel. Különleges adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett előzetesen, írásban hozzájárul. A Felhasználók a Szolgáltatás igénybe vétele érdekében a regisztráció során a „Regisztráció” menüpont alatt található nyilatkozat mellett található fülre kattintva adják meg hozzájárulásukat, mely írásbeli hozzájárulásnak minősül.
Ezen kívül Társaságunk hírleveleket is küld a Felhasználók részére külön, az arra való feliratkozás esetén. Hírlevél kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a hírlevél címzettje előzetesen és egyértelműen hozzájárult. A hírlevél küldéséhez a Felhasználók az „E-mail értesítők beállítása” menüpontban adják meg, vagy vonhatják vissza hozzájárulásaikat.
Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, továbbá csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatok addig kerülnek tárolásra, amíg az adatkezelés célja nem valósul meg, illetőleg a Felhasználók nem kérik azok törlését. Az Információs törvény értelmében törlés esetén a korábban megadott adatokat felismerhetetlenné tesszük, oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.
A regisztráció során az alábbi, önkéntesen megadott adatok kerülnek rögzítése, amelyek közül néhány különleges adat:
 • Név (vezetéknév, keresztnév, felhasználónév)
 • E-mail cím
 • Születési idő és hely
 • Lakóhely
 • Csillagjegy
 • Nem
 • Magasság, súly, testalkat, hajszín, szemszín, megjelenés
 • Családi állapot, gyermekekre vonatkozó adatok
 • Vallási meggyőződés, faji eredetre és nemzetiséghez tartozásra vonatkozó adatok
 • Iskolai végzettség, foglalkozás, beszélt nyelvek
 • Személyes jellemzők, érdeklődési körre vonatkozó adatok, szokások
 • Fénykép
 • Rövid szöveges bemutatkozó
 
IV.      A REGISZTRÁCIÓ
A Szolgáltatás igénybevétele a Honlapon történő regisztráció útján lehetséges. A regisztrációt a Honlap látogatója a „Regisztráció” menüpont alatt található kérdéssor kitöltésével tudja elvégezni.
 
 
 
FIGYELEM!
A Honlapon kizárólag a 18. életévüket betöltött olyan személyek regisztrálhatnak, akik nem álltak, illetve nem állnak jogerős büntető ítélet hatálya alatt és büntető eljárás ellenük nincs folyamatban.
 
Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében a Felhasználók a „Regisztráció” menüpont alatt kötelesek megadni születési idejüket. A személyes adatok megadását követően, a rendszer megerősítést kér a Felhasználóktól a születési dátumra vonatkozóan.
 
Amennyiben 18 év alatti személy magát idősebbnek kiadva regisztrál, a regisztrációt Társaságunk haladéktalanul törli.
 
 
V.        NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL
               
Nyilvánosságra hozatal kizárólag azon adatfajták körében történik, amelyeket a Felhasználó a regisztráció során – történjen az személyes vagy online formában – kifejezetten engedélyez.
Ezzel összefüggésben használatos fogalmak:
Felhasználónév: a Felhasználó által a megjelenés érdekében megadott név, mindenki számára korlátlanul megismerhető.
Belső azonosító: a Társaság által a nyilvántartás céljából belső használatra generált azonosító, mindenki számára korlátlanul megismerhető.
Adatlap: a személyes adatokat tartalmazó adatcsoport (kivéve: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím), mindenki számára korlátlanul megismerhető.
 1. az adatlap a Felhasználó választása szerint
 • mindenki számára látható: bárki, aki a Honlapra belép, megismerheti az adatlap tartalmát,
 • regisztráltak számára látható: csak a regisztrált Felhasználók számára megismerhető az adatlap tartalma online úton, (fejlesztés alatt)
  1. a fénykép a Felhasználó választása szerint
 • mindenki számára látható: bárki, aki a Honlapra belép, megismerheti a fényképet
 • regisztráltak számára látható: csak a regisztrált Felhasználók számára megismerhető a fénykép online úton. (fejlesztés alatt)
 
VI.      AZ ADATOK MÓDOSÍTÁSA
A regisztráció során, önkéntesen megadott adatok módosítására a Felhasználó bármikor jogosult a „Profil” menüpont, majd az „Adataim módosítása” gombra kattintva, kivéve a vezeték- és keresztnév, felhasználónév, e-mail cím és születési dátum. Amennyiben a Felhasználó mégis igényt tart ezen adatok módosítására is, azt írásban az ugyfelszolgalat [bejgli] onelove4ever.com e-mail címen jelezheti.
 
VII.     A REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE
Online társkeresési szolgáltatást igénybe vevők esetén: a belépést követően a „Profil menü”/”Adataim módosítása”, majd a ”Profil végleges törlése” gombra kattintva, a felugró megerősítést jóváhagyva, véglegesítheti törlési szándékát, amellyel minden adata azonnal törlődik.
Személyes társkeresési szolgáltatást igénybe vevők esetén: a törlési szándékot az ugyfelszolgalat [bejgli] onelove4ever.com e-mail címre küldött nyilatkozattal kell jelezni.
Az adatok törléséről a Felhasználó maga rendelkezik. Ennek hiányában az utolsó belépését követő 180 (száznyolcvan) nappal később, küldött írásos figyelmeztetést követő 3. (harmadik) napon az adatok törlésére automatikusan sor kerül.
 
VIII.   A SZABÁLYZAT HATÁLYA
A Szabályzat alkalmazása valamennyi, a Társaság által nyújtott Szolgáltatást igénybe venni szándékozó, illetve a Társaság által működtetett hírlevél adatbázisban, szerepelni kívánó ügyfélre vonatkozik.
Ennek alapján a Társaság minden ügyfele kötelezettséget vállal e Szabályzat betartására.
 
IX.      ADATFELDOLGOZÁS
A Társaság a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vesz igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá a Társasággal fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit.
Szerződéses kötelezettség alapján az alábbi vállalkozás végzi az adatfeldolgozást a Társaság számára:
 • Név: Grafika Centrum Bt.
 • Weboldal: www.grafikacentrum.hu
 
X.         ADATTOVÁBBÍTÁS
Adattovábbítás a Társaság által kezelt személyes adatokra vonatkozóan nem történik.
 
XI.      JOGORVOSLATI JOG
Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik azok helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az ugyfelszolgalat [bejgli] onelove4ever.com e-mail címére küldött elektronikus levél útján.
Ügyfeleink kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül részletes tájékoztatást adunk írásban az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
A Társaság a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben (i) azt a Felhasználó a jelen Szabályzat VII. pontjában meghatározott módon kéri, (ii) ha azok kezelése jogellenes, (iii) az adatkezelés célja megszűnt, vagy (iv) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha
 • a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A Társaság - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság az adatkezelést megszünteti.
Amennyiben az érintett Felhasználó a Társaság döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 naptári napon belül - bírósághoz vagy személyes adatai kezelésével kapcsolatos egyéb kifogás, panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Honlap: www.naih.hu
 
XII.     ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a Szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.
A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Szabályzat megfelelő módosítására.
Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj a honlapunkon amennyiben egyetértesz a fentiekkel.

Sarasota, 2013. október 9.
 
One Love 4 Ever Inc.