EN / HU

JÁTÉKSZABÁLYOK

Tartalomjegyzék:


iPad-Programszervező nyereményjáték

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉK SZABÁLYZAT
 

I. A Játék leírása, időtartama

A One Love 4 Ever Inc. (székhely: 4411 Bee Ridge Rd. Suite 317, Sarasota, FL 34233, Amerikai Egyesült Államok; „Szervező”) a www.onelove4ever.com honlapon elérhető társkeresési szolgáltatások („Társkereső oldal”) keretében „iPad-Programszervező nyereményjáték” nevezetű nyereményjátékot szervez és bonyolít le a Társkereső oldalon regisztrált felhasználók részére („Játék”). A Játékban való részvétel feltételeit és a Játék leírását a jelen Részvételi- és Játékszabályzat tartalmazza. 

A Játék 2014. április 18-tól kezdődik és az 1000. új tag regisztrációjáig tart.

II. Részvételi feltételek

A Játékban minden olyan 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső, cselekvőképes, természetes személy részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Társkereső oldal regisztrált tagja és családi állapotát tekintve egyedülálló („Játékos”), illetve érvényes programmal rendelkezik, melyet az Társkereső Oldal, Programszervező alkalmazásával hozott létre, továbbá a sorsolást megelőző hét napon belül be volt jelentkezve Felhasználói fiókjába. A Játékban egy felhasználói fiókkal csak egy természetes személy vehet részt.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, alvállalkozói, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Szervező a Játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg nyereményhez jutni vagy a Játékot manipulálni.

A Játékban való részvétel önkéntes, mely a Játékra történő jelentkezéssel, valamint a jelen Részvételi- és Játékszabályzat, a Társkereső oldalon található Adatkezelési Szabályzat, illetve ÁSZF elfogadásával lehetséges. 

III. Nyeremény

A Játékban az alábbi termék vesz részt:

1 db Retina kijelzős iPad (Wi-Fi, 16 GB)

A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható.

Előre nem látható események bekövetkezte esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a Nyertesnek azonos értékben. 

A Nyeremény sorsolása közjegyző jelenlétében, kézi sorsolással történik a következő időpontban és helyszínen: A társaság székhelyén, amint a mai naptól számítva az 1000. új Tag regisztrál az oldalra.

IV. A Nyertes értesítése, a Nyeremény kézbesítése

A Szervező a Nyertest minden esetben az általa megadott e-mailes elérhetőségen 1 munkanapon belül értesíti a Nyereményről, illetve a Nyeremény átvételének módjáról. Amennyiben a Nyertes mégsem kapja meg az értesítést, azonban a jelen honlapon közzétett Nyertes személyében felismeri magát, úgy kérjük, hogy jelentkezzen az ugyfelszolgalat [bejgli] onelove4ever.com e-mail címen, neve és e-mail címe megadásával. 

A Szervező csak azt a személyt tekinti Nyertesnek, aki részt vett a Játékban, és akinek személye a Játékban részt vett felhasználói fiókon szereplő személlyel megegyező. 

A Nyeremény átadására postai úton kerül sor, a Nyertes általa megadott elérhetőségen. 

V. Adatkezelés

A Játékra való jelentkezéssel a Játékosok automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataikat (név, e-mail cím, lakcím, fénykép) a Szervező a Játék lebonyolítása céljából, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelje. 

A Játékra való jelentkezéssel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertességük esetén keresztnevük/felhasználó nevük és fényképük a Társkereső oldalon, az erre a célra létrehozott „Nyerteseink” menüpontban közzétételre kerüljön.

A Játék során rögzített és felhasznált személyes adatok kezelésére, szolgáltatására vonatkozó tájékoztatást, rendelkezéseket az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza, mely a Társkereső oldal „Adatkezelési Szabályzat” menüpontja alatt érhető el. 

VI. Felelősség

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve a megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a jelen honlapon. A Játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon, a Szervezőt e tekintetben kártérítési felelősség nem terheli. Bármely vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. 

A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek nem vesznek részt a Játékban az általa használt felhasználói fiók útján, a Szervezőt e tekintetben felelősség nem terheli. 

A Játékos által megadott adatok valódiságáért a Szervező felelősséget nem vállal. Az esetlegesen tévesen vagy hibásan megadott adatok miatti következmények a Játékost terhelik. 

A Játékos a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzat megszegése a Játékból való kizárást eredményezheti. 

A Szervező legfeljebb 3 alkalommal kísérli meg értesíteni a Nyertest. A Szervező kizárja a felelősségét, amennyiben a Nyertes Nyereményének átvételére a 3 értesítés ellenére sem kerül sor, ezért a nyeremény át nem vétele, a Nyertest kártérítésre nem jogosítja fel.

A Szervező nem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Nyeremény esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. 

A Szervező a jelen nyereményjátékhoz kapcsolódó adatvédelmi nyilvántartási azonosító iránti kérelmét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtotta. 

A Társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-69965/2013.

VII. Egyéb

A Játék lebonyolítása és az abban való részvétel a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik. Amennyiben a szabályzat valamely kérdést nem szabályozza, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Amennyiben a Játékkal vagy pedig a jelen szabályzattal kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az ugyfelszolgalat [bejgli] onelover4ever.com e-mail alatti címre. 

Kelt: 2014. április 17.

One Love 4 Ever Inc.


VALENTIN NAPI VACSORA MEGHÍVÓ JÁTÉK

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉK SZABÁLYZAT

I. A Játék leírása, időtartama

Az One Love 4 Ever Inc. (székhely: 4411 Bee Ridge Rd. Suite 317, Sarasota, FL 34232 Amerikai Egyesült Államok; „Szervező”) a www.onelove4ever.com honlapon elérhető társkeresési szolgáltatások („Társkereső oldal”) keretében „Valentin napi vacsora meghívó” nevezetű nyereményjátékot szervez és bonyolít le a Társkereső oldalon regisztrált felhasználók részére („Játék”). A Játékban való részvétel feltételeit és a Játék leírását a jelen Részvételi- és Játékszabályzat tartalmazza.

A Szervező, az általa szervezett Játék keretén belül fizeti a Valentin napi romantikus vacsora ellenértékét 10.000 Ft összegig, vagy a számlán szereplő értékig, amennyiben az kevesebb, mint a felajánlott érték, azon résztvevő pároknak akik:
- a Programszervező által szerveznek közös programot*, az oldalon regisztrált másik Társkeresővel,
- a közös programról készített (megfelelő minőségű, publikálható, pár mondatos) írásos élménybeszámolót, és a vacsora számla másolatát beküldi az oldal szerkesztőségének, az ugyfelszolgalat [bejgli] onelove4ever.com címre.
(*A tagok több programot is választhatnak, szervezhetnek maguknak, a Játékban azonban csak a vacsora program vesz részt a fentiek szerint.)

A Játék 2014. február 1-től 2014. február 15-én 24:00 óráig tart.

II. Részvételi feltételek

A Játékban minden olyan 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső, cselekvőképes, természetes személy részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Társkereső oldal regisztrált tagja és családi állapotát tekintve egyedülálló („Játékos”). A Játékban egy felhasználói fiókkal csak egy természetes személy vehet részt.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, alvállalkozói, valamint mindezen személyeknek, a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Szervező a Játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg nyereményhez jutni vagy a Játékot manipulálni.

A Játékban való részvétel, a Társkereső oldalon található Adatkezelési Szabályzat, illetve ÁSZF elfogadásával lehetséges.

III. Nyeremény

A Játékban az alábbi termék vesz részt:
Romantikus Valentin napi vacsora ellenértéke 10.000,-Ft-ig.

Előre nem látható események bekövetkezte esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a Nyertesnek azonos értékben.

A beszámolók beérkezése után, a Társkereső oldal Menedzsmentje által jóváhagyott, valamint a jelen játékszabályzatnak megfelelő beszámolók vesznek részt. Az értékelésre a társaság székhelyén, 2014. február 16-án kerül sor.

IV. A Nyertes értesítése, a Nyeremény kézbesítése

A Szervező a Nyertest minden esetben az általa megadott e-mailes elérhetőségen 1 munkanapon belül értesíti a Nyereményről. Amennyiben a Nyertes mégsem kapja meg az értesítést, azonban a jelen honlapon közzétett Nyertes személyében felismeri magát, úgy kérjük, hogy jelentkezzen az ugyfelszolgalat [bejgli] onelove4ever.com e-mail címen, neve és e-mail címe megadásával.

A Szervező csak azt a személyt tekinti Nyertesnek, akinek személye a Játékban részt vett felhasználói fiókon szereplő személlyel megegyező.

A Nyeremény átadására a Nyertes által, a regisztrációnál megadott e-mail címén keresztül történő egyeztetés útján kerül sor.

V. Adatkezelés

A Játékos automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataikat (név, e-mail cím, fénykép) a Szervező a Játék lebonyolítása céljából, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelje.

A Nyertes hozzájárul, hogy esetlegesen felhasználó neve és fényképe a Társkereső oldalon, az erre a célra létrehozott „Nyerteseink” menüpontban közzétételre kerüljön.

A Játék során rögzített és felhasznált személyes adatok kezelésére, szolgáltatására vonatkozó tájékoztatást, rendelkezéseket az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza, mely a Társkereső oldal „Adatkezelési Szabályzat” menüpontja alatt érhető el.

VI. Felelősség

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve a megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a jelen honlapon.A Játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon, a Szervezőt e tekintetben kártérítési felelősség nem terheli. Bármely vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek nem vesznek részt a Játékban az általa használt felhasználói fiók útján, a Szervezőt e tekintetben felelősség nem terheli.

A Játékos által megadott adatok valódiságáért a Szervező felelősséget nem vállal. Az esetlegesen tévesen vagy hibáson megadott adatok miatti következmények a Játékost terhelik.

A Játékos a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzat megszegése a Játékból való kizárást eredményezheti.

A Szervező legfeljebb 3 alkalommal kísérli meg értesíteni a Nyertest. A Szervező kizárja a felelősségét, amennyiben a Nyertes Nyereményének átvételére a 3 értesítés ellenére sem kerül sor, ezért a nyeremény át nem vétele, a Nyertest kártérítésre nem jogosítja fel.

A Szervező nem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Szervező a jelen nyereményjátékhoz kapcsolódó adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-69965/2013.

VII. Egyéb

A Játék lebonyolítása és az abban való részvétel a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik. Amennyiben a szabályzat valamely kérdést nem szabályozza, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Amennyiben a Játékkal vagy pedig a jelen szabályzattal kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az ugyfelszolgalat [bejgli] onelover4ever.com e-mail alatti címre.

Kelt: Sarasota, 2014. január 30.
One Love 4 Ever Inc.


Karácsonyi Ajándék Sorsolás

PLATINA csomag – Karácsonyi Ajándék sorsolása

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉK SZABÁLYZAT

I. (Az Ajándék sorsolás leírása, időtartama)

Az One Love 4 Ever Inc. (székhely: 2760 Coconut Bay Ln. 3J, 34237 Sarasota, Fl, Amerikai Egyesült Államok; („Szervező”) a www.onelove4ever.com honlapon elérhető társkeresési szolgáltatások („Társkereső oldal”) keretében „PLATINA csomag – Karácsonyi Ajándék Sorsolás” nevezetű nyereményjátékot szervez és bonyolít le a Társkereső oldalon regisztrált SILVER csomaggal rendelkező felhasználók részére („Játék”). A Játékban való részvétel feltételeit és annak leírását a jelen Részvételi- és Játékszabályzat tartalmazza.

A Játék 2013. december 12-től 23-ig (16:00 óráig) tart.

II. Részvételi feltételek

A Játékban minden olyan 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső, cselekvőképes, természetes személy részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Társkereső oldal SILVER csomaggal rendelkező tagja és családi állapotát tekintve egyedülálló („Játékos”). A Játékban egy felhasználói fiókkal csak egy természetes személy vehet részt.

A Játékban ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, alvállalkozói, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói.
A Szervező a Játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg nyereményhez jutni vagy a Játékot manipulálni.
A Játékban való részvétel, a Társkereső oldalon található Adatkezelési Szabályzat, illetve ÁSZF elfogadásával lehetséges.

III. Nyeremény

A Játékban az alábbi termék vesz részt:
12 x 3 db. 3 hónapos PLATINA tagságra jogosító csomag

A Nyeremény készpénzre át nem váltható!

A Nyeremény sorsolása közjegyző jelenlétében, kézi sorsolással történik a következő időpontban és helyszínen:
A társaság székhelyén, 2013. december 12. és 2013. december 23. között, minden nap 3 db. (azaz három darab) 3 hónapra érvényes PLATINA csomag.

IV. A Nyertes értesítése, a Nyeremény kézbesítése

A Szervező a Nyertest minden esetben az általa megadott e-mailes elérhetőségen 1 munkanapon belül értesíti a Nyereményről, illetve azt a Nyertes felhasználói fiókjában azonnal érvényesíti.
A Szervező csak azt a személyt tekinti Nyertesnek, akinek személye a Játékban részt vett felhasználói fiókon szereplő személlyel megegyező.

V. Adatkezelés

A Játékosok automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataikat (név, e-mail cím, fénykép) a Szervező a Játék lebonyolítása céljából, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelje.
A Nyertes hozzájárul, hogy esetlegesen felhasználó neve és fényképe a Társkereső oldalon, az erre a célra létrehozott „Nyerteseink” menüpontban közzétételre kerüljön.
A Játék során rögzített és felhasznált személyes adatok kezelésére, szolgáltatására vonatkozó tájékoztatást, rendelkezéseket az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza, mely a Társkereső oldal „Adatkezelési Szabályzat” menüpontja alatt érhető el.

VI. Felelősség

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Sorsolás esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve a megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a jelen honlapon. A Játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon, a Szervezőt e tekintetben kártérítési felelősség nem terheli. Bármely vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek nem vesznek részt a Játékban az általa használt felhasználói fiók útján, a Szervezőt e tekintetben felelősség nem terheli.
A Játékos által megadott adatok valódiságáért a Szervező felelősséget nem vállal. Az esetlegesen tévesen vagy hibáson megadott adatok miatti következmények a Játékost terhelik.

A Játékos a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzat megszegése a Játékból való kizárást eredményezheti.

A Szervező a jelen nyereményjátékhoz kapcsolódó adatvédelmi nyilvántartási azonosító iránti kérelmét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtotta.
A Társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-69965/2013.

VII. Egyéb

A Játék lebonyolítása és az abban való részvétel a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik. Amennyiben a szabályzat valamely kérdést nem szabályozza, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Amennyiben a Játékkal vagy pedig a jelen szabályzattal kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az ugyfelszolgalat [bejgli] onelover4ever.com e-mail alatti címre.

Kelt: Sarasota, 2013. december 10.
 
One Love 4 Ever Inc.


iPad KARÁCSONYRA

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉK SZABÁLYZAT

 1. A Játék leírása, időtartama

A One Love 4 Ever Inc. (székhely: 2760 Coconut Bay Ln. 3J, 34237 Sarasota, Fl, Amerikai Egyesült Államok; „Szervező”) a www.onelove4ever.com honlapon elérhető társkeresési szolgáltatások („Társkereső oldal”) keretében „iPad Karácsonyra” nevezetű nyereményjátékot szervez és bonyolít le a Társkereső oldalon regisztrált, Platina tagságra előfizetett felhasználók részére („Játék”). A Játékban való részvétel feltételeit és a Játék leírását a jelen Részvételi- és Játékszabályzat tartalmazza.
A Játék 2013. november 1-től 2013. december 23-án 24:00 óráig tart.

 1. Részvételi feltételek

A Játékban minden olyan 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső, cselekvőképes, természetes személy részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Társkereső oldal regisztrált tagjaként a Platina tagság előfizetője és családi állapotát tekintve egyedülálló („Játékos”). A Játékban egy felhasználói fiókkal csak egy természetes személy vehet részt.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, alvállalkozói, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói.
A Szervező a Játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg nyereményhez jutni vagy a Játékot manipulálni.
A Játékban való részvétel önkéntes, mely a Játékra történő jelentkezéssel, valamint a jelen Részvételi- és Játékszabályzat, a Társkereső oldalon található Adatkezelési Szabályzat, illetve ÁSZF elfogadásával lehetséges.

 1. Nyeremény

A Játékban az alábbi termék vesz részt:

 • 1 db Retina kijelzős iPad (Wi-Fi, 16 GB)

A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható.
Előre nem látható események bekövetkezte esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a Nyertesnek azonos értékben.
A Nyeremény sorsolása közjegyző jelenlétében, kézi sorsolással történik a következő időpontban és helyszínen: A társaság székhelyén, 2013. december 24-én.
 
 

 1. A Nyertes értesítése, a Nyeremény kézbesítése

A Szervező a Nyertest minden esetben az általa megadott e-mailes elérhetőségen 1 munkanapon belül értesíti a Nyereményről, illetve a Nyeremény átvételének módjáról. Amennyiben a Nyertes mégsem kapja meg az értesítést, azonban a jelen honlapon közzétett Nyertes személyében felismeri magát, úgy kérjük, hogy jelentkezzen az ugyfelszolgalat [bejgli] onelove4ever.com e-mail címen, neve és e-mail címe megadásával.
A Szervező csak azt a személyt tekinti Nyertesnek, aki részt vett a Játékban, és akinek személye a Játékban részt vett felhasználói fiókon szereplő személlyel megegyező.
A Nyeremény átadására személyesen, a Szervező által megbízott személy által, egy a Nyertessel egyeztetett időpontban az általa megadott elérhetőségen kerül sor.

 1. Adatkezelés

A Játékra való jelentkezéssel a Játékosok automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataikat (név, e-mail cím, lakcím, fénykép) a Szervező a Játék lebonyolítása céljából, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelje.
A Játékra való jelentkezéssel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertességük esetén keresztnevük/felhasználó nevük és fényképük a Társkereső oldalon, az erre a célra létrehozott „Nyerteseink” menüpontban közzétételre kerüljön.
A Játék során rögzített és felhasznált személyes adatok kezelésére, szolgáltatására vonatkozó tájékoztatást, rendelkezéseket az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza, mely a Társkereső oldal „Adatkezelési Szabályzat” menüpontja alatt érhető el.

 1. Felelősség

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve a megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a jelen honlapon. A Játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon, a Szervezőt e tekintetben kártérítési felelősség nem terheli. Bármely vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek nem vesznek részt a Játékban az általa használt felhasználói fiók útján, a Szervezőt e tekintetben felelősség nem terheli.
A Játékos által megadott adatok valódiságáért a Szervező felelősséget nem vállal. Az esetlegesen tévesen vagy hibáson megadott adatok miatti következmények a Játékost terhelik.
A Játékos a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzat megszegése a Játékból való kizárást eredményezheti.
A Szervező legfeljebb 3 alkalommal kísérli meg értesíteni a Nyertest. A Szervező kizárja a felelősségét, amennyiben a Nyertes Nyereményének átvételére a 3 értesítés ellenére sem kerül sor, ezért a nyeremény át nem vétele, a Nyertest kártérítésre nem jogosítja fel.
A Szervező nem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Nyeremény esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.
A Szervező a jelen nyereményjátékhoz kapcsolódó adatvédelmi nyilvántartási azonosító iránti kérelmét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtotta.
A Társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-69965/2013.

 1. Egyéb

A Játék lebonyolítása és az abban való részvétel a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik. Amennyiben a szabályzat valamely kérdést nem szabályozza, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.
Amennyiben a Játékkal vagy pedig a jelen szabályzattal kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az ugyfelszolgalat [bejgli] onelover4ever.com e-mail alatti címre.
Kelt: 2013. október 9.
 
One Love 4 Ever Inc.


„NÁSZÚT JÁTÉK”

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉK SZABÁLYZAT

 1. A Játék leírása, időtartama

A One Love 4 Ever Inc. (székhely: 2760 Coconut Bay Ln. 3J, 34237 Sarasota, Fl, Amerikai Egyesült Államok; „Szervező”) a www.onelove4ever.com honlapon elérhető társkeresési szolgáltatások („Társkereső oldal”) keretében nyereményjátékot szervez és bonyolít le a Társkereső oldalon regisztrált, Platina tagságra előfizetett felhasználók részére („Játék”). A Játékban való részvétel feltételeit és a Játék leírását a jelen Részvételi- és Játékszabályzat tartalmazza.
A Játék 2013. november 1-től az első érvényes bejelentés-ig tart.

 1. Részvételi feltételek

A Játékban minden olyan 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső, cselekvőképes, természetes személy részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Társkereső oldal regisztrált tagjaként, legalább 6 hónapig (személyenként) a Platina tagság előfizetője („Játékos”). A Játékban egy felhasználói fiókkal csak egy természetes személy vehet részt.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, alvállalkozói, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói.
A Szervező a Játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg nyereményhez jutni vagy a Játékot manipulálni.
A Játékban való részvétel önkéntes, mely a Játékra történő jelentkezéssel, valamint a jelen Részvételi- és Játékszabályzat, a Társkereső oldalon található Adatkezelési Szabályzat, illetve ÁSZF elfogadásával lehetséges.
A Játékra való jelentkezés elektronikus formában az ugyfelszolgalat [bejgli] onelove4ever.com e-mail címre küldött elektronikus levél útján történik, melyben a Játékosok értesítik a Szervezőt a köztük létrejött házasságról, csatolva a házasság létrejöttét igazoló házassági anyakönyvi kivonat másolatát. A Játék Nyertese az a két Játékos lesz, aki a Társkereső oldalon való megismerkedést követően, elsőként, a többi regisztrált felhasználót megelőzően egymással házasságot köt („Nyertes”).

 1. Nyeremény

A Játékban az alábbi termék vesz részt:

 • 1 db 300.000,- Ft értékű nyereményutalvány, mely a NagyUtazas.hu oldalon, a Nyertesek által kiválasztott utazásra váltható.

A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható.
Előre nem látható események bekövetkezte esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a Nyertesnek azonos értékben.

 1. A Nyertes értesítése, a Nyeremény kézbesítése

A Szervező minden esetben az általuk megadott e-mailes elérhetőségen 3 munkanapon belül értesíti a Nyerteseket a Nyereményről, illetve a Nyeremény átvételének módjáról. Amennyiben a Nyertes mégsem kapja meg az értesítést, azonban a jelen honlapon közzétett Nyertes személyében felismeri magát, úgy kérjük, hogy jelentkezzen az ugyfelszolgalat [bejgli] onelove4ever.com e-mail címen, neve és e-mail címe megadásával.
A Szervező egymást követően legfeljebb 3 alkalommal kísérli meg értesíteni a Nyertest. Amennyiben a Nyertes a 3. értesítés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül nem jelzi a Szervező felé a Nyeremény átvételi igényét, a Szervező jogosult a Nyereményt a soron következő Nyertesnek átadni.
A Szervező csak azt a személyt tekinti Nyertesnek, aki részt vett a Játékban, és akinek személye a Játékban részt vett felhasználói fiókon szereplő személlyel megegyező.
A Nyeremény átadására személyesen, a Szervező által megbízott személy által, egy a Nyertessel egyeztetett időpontban az alábbi címen kerül sor: Gobert és Társai Ügyvédi Iroda, 1061 Budapest, Andrássy út 10., I. em.

 1. Adatkezelés

A Játékra való jelentkezéssel a Játékosok automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataikat (név, e-mail cím, lakcím, fénykép) a Szervező a Játék lebonyolítása céljából, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelje.
A Játékra való jelentkezéssel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertességük esetén keresztnevük/felhasználó nevük és fényképük a Társkereső oldalon, az erre a célra létrehozott „Nyerteseink” menüpontban közzétételre kerüljön.
A Játék során rögzített és felhasznált személyes adatok kezelésére, szolgáltatására vonatkozó tájékoztatást, rendelkezéseket az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza, mely a Társkereső oldal „Adatkezelési Szabályzat” menüpontja alatt érhető el.

 1. Felelősség

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve a megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a jelen honlapon. A Játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon, a Szervezőt e tekintetben kártérítési felelősség nem terheli. Bármely vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek nem vesznek részt a Játékban az általa használt felhasználói fiók útján, a Szervezőt e tekintetben felelősség nem terheli.
A Játékos által megadott adatok valódiságáért a Szervező felelősséget nem vállal. Az esetlegesen tévesen vagy hibáson megadott adatok miatti következmények a Játékost terhelik.
A Játékos a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzat megszegése a Játékból való kizárást eredményezheti.
A Szervező egymást követően legfeljebb 3 alkalommal kísérli meg értesíteni a Nyertest. A Szervező kizárja a felelősségét, amennyiben a Nyertes Nyereményének átvételére a 3. értesítés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül nem jelzi a Nyeremény átvételi igényét a Szervező felé, ezért a nyeremény át nem vétele, a Nyertest kártérítésre nem jogosítja fel.
A Szervező nem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Nyeremény esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.
A Szervező a jelen nyereményjátékhoz kapcsolódó adatvédelmi nyilvántartási azonosító iránti kérelmét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtotta.
A Társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-69965/2013.

 1. Egyéb

A Játék lebonyolítása és az abban való részvétel a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik. Amennyiben a szabályzat valamely kérdést nem szabályozza, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.
Amennyiben a Játékkal vagy pedig a jelen szabályzattal kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az ugyfelszolgalat [bejgli] onelover4ever.com e-mail alatti címre.
Kelt: Sarasota, 2013. október 9.
 
One Love 4 Ever Inc.


NYERJ WELLNESS UTALVÁNYT

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉK SZABÁLYZAT

 1. A Játék leírása, időtartama

A One Love 4 Ever Inc. (székhely: 2760 Coconut Bay Ln. 3J, 34237 Sarasota, Fl, Amerikai Egyesült Államok; „Szervező”) a www.onelove4ever.com honlapon elérhető társkeresési szolgáltatások („Társkereső oldal”) keretében „Nyerj wellness utalványt” nevezetű nyereményjátékot szervez és bonyolít le a Társkereső oldalon regisztrált felhasználók részére („Játék”). A Játékban való részvétel feltételeit és a Játék leírását a jelen Részvételi- és Játékszabályzat tartalmazza.
A Játék 2013. szeptember 23-tól 2013. október 31-én 24:00 óráig tart.

 1. Részvételi feltételek

A Játékban minden olyan 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső, cselekvőképes, természetes személy részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Társkereső oldal regisztrált tagja és családi állapotát tekintve egyedülálló („Játékos”). A Játékban egy felhasználói fiókkal csak egy természetes személy vehet részt.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, alvállalkozói, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói.
A Szervező a Játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg nyereményhez jutni vagy a Játékot manipulálni.
A Játékban való részvétel, a Társkereső oldalon található Adatkezelési Szabályzat, illetve ÁSZF elfogadásával lehetséges.

 1. Nyeremény

A Játékban az alábbi termék vesz részt:

 • 1 db. 2 éjszakás, két főre szóló, félpanziós wellness utalvány, a Panoráma Wellness Apartman Hotelbe**** Hajdúszoboszlóra

A Nyeremény készpénzre át nem váltható.
Előre nem látható események bekövetkezte esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a Nyertesnek azonos értékben.
A Nyeremény sorsolása közjegyző jelenlétében, kézi sorsolással történik a következő időpontban és helyszínen: A társaság székhelyén, 2013. november 1-én.
 
 

 1. A Nyertes értesítése, a Nyeremény kézbesítése

A Szervező a Nyertest minden esetben az általa megadott e-mailes elérhetőségen 1 munkanapon belül értesíti a Nyereményről. Amennyiben a Nyertes mégsem kapja meg az értesítést, azonban a jelen honlapon közzétett Nyertes személyében felismeri magát, úgy kérjük, hogy jelentkezzen az ugyfelszolgalat [bejgli] onelove4ever.com e-mail címen, neve és e-mail címe megadásával.
A Szervező csak azt a személyt tekinti Nyertesnek, akinek személye a Játékban részt vett felhasználói fiókon szereplő személlyel megegyező.
A Nyeremény átadására a Nyertes által, a regisztrációnál megadott e-mail cimén keresztül kerül sor.

 1. Adatkezelés

A Játékos automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataikat (név, e-mail c&a